Általános Üzleti Feltételek

1) Érvényesség

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítási ügynökség és az ügyfelei között fennálló üzleti kapcsolatra és szerződésekre vonatkoznak és a megbízás lebonyolításának teljes időtartamára érvényesek.  A megrendelés elfogadásával és az ajánlatkérés elküldésével az ügyfélnyomatékosan és visszavonhatatlan módon elfogadja ezen Általános Szerződési Feltételeket.  A megbízó (k) Általános Szerződési Feltételei számunkra csak abban az esetben kötelező érvényűek, amennyiben azokat nyomatékosan elismertük.

2) A megbízás lebonyolítása

a) Az ügyfél a fordítási szolgáltatásokat elektronikus formában (E-Mail) vagy pedig egyéb módon (papírforma, postai út vagy pedig fax) rendeli meg. A megbízás során köteles tájékoztatni az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökséget a különleges terminológiára vonatkozó kérésekről, a fordítás kivitelezésének formájáról (példányszám, a fordítás felhasználási célja) és a fájl formátumáról. Amennyiben az ügyfél a megbízás során nem tájékoztatja az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökséget a fordítási felhasználási céljáról (pl: nyomdába adás, nyilvánosságra hozatal, reklámcélok, stb.), úgy utólag nem vállalunk felelősséget azért, ha a lefordított szöveg esetlegesen nem felel meg a felhasználási célnak. Ebben az esetben az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökség mentesül mindenféle esetleges kártérítési igény fizetése alól. Amennyiben a fordítást az ügyfél nyomdába adja, a megbízó a nyomdába adás előtt az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökség rendelkezésére bocsátja a végleges változatot korrektúrázás céljából. A különleges terminológiára vonatkozó kéréseket csak a megfelelő referenciaanyagok (referenciafájlok/Terminológia/szólista/rövidítések/táblázatok) megrendelő általi elküldését követően tudjuk figyelembe venni. Az ügyfél ezen kívül köteles megadni a fordítás  forrás-,és célnyelvét és a kért határidőt.  A megbízás elfogadása csak abban az esetben tekinthető visszaigazoltnak, ha azt írásban (E-Mail, posta vagy fax) visszaigazoltuk.

b) Az ügyfélnek a megrendelés során a következő adatokat kell megadnia: Név és pontos cím, telefonszám. Az ügyfélnek ezen kívül a megbízás előtt meg kell adnia az esetleges speciális kéréseket (korrektúrázás, szerkesztési munkák), illetve időben rendelkezésre kell bocsátania a fordítás elkészítéséhez szükséges dokumentumokat.

c) Az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökség nem vállal felelősséget

1) a forrásnyelvi szöveg helytelen/félreérthető megfogalmazásából fakadó hibákért
2) a megbízó hiányos és nem egyértelmű utasításai miatt keletkező hibákért

d) A megbízó felelősséget vállal a fordítandó szövegekhez fűződő jogokért és mentesíti az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökséget egy harmadik fél esetleges erre vonatkozó igényei alól.

3) Szállítási határidők

a) A megadott szállítási határidők szombat/vasárnap és munkaszüneti napok nélkül értendők. A fordítandó szöveg elküldésének napja és a fordítás szállításának napja nem számít bele a szállítási határidőbe. A szállítás rendeltetésszerűen teljesítettnek tekinthető, ha a fordítást igazolhatóan elküldtük az ügyfélnek (kézbesítési protokoll) és az ügyfél azt igazolható módon kézhez vette. Az ügyfél köteles írásos visszaigazolást küldeni a megtörtént szállításról. A fordítás postai úton történő megküldését (főleg hites fordítások esetén) írásban visszaigazoljuk. A szállítási határidőbe nem számít bele az az idő, amely alatt a forrásfájlok olvashatatlansága vagy egyéb előre nem látható események miatt (áramkimaradás, az internetszolgáltató karbantartási munkálatai az ügyfélnél/cégünknél/ az általunk megbízott fordítónál (fordítóknál), továbbítási hiba) nem tudjuk megkezdeni a fordítási munkát. Ebben az esetben a határidő akkor kezdődik újra, ha ezeket a zavaró körülményeket elhárították.  A határidő pontos betartásának további feltétele, hogy a megbízó a rendelkezésünkre bocsásson valamennyi, a fordítás elkészítéséhez szükséges releváns dokumentumot.

b) Ügyfeleinknek több szállítási határidőt és tarifaopciót kínálunk:

1)  Normál tarifa: A fordítás szállítása egy meghatározott dátumon történik a szöveg mennyiségétől függően a lehető legkedvezőbb áron. Lásd az aktuális árlistát!

2)  Expressz tarifa: A fordítást egy meghatározott  időpontban történik vagy még a megrendelés napján vagy pedig a következő munkanapon. A felár ebben az esetben az alapár 50%-a.

3) Szuper Expressz tarifa: A fordítás szállítása egy meghatározott időpontban történik még a megrendelés napján. A felár ebben az esetben az alapár 70-100%-a (a kapacitás, a mennyiség és a fordítandó anyag komplexitásának függvényében)

4) Díjazás és fizetési kondíciók

Más pénznemben történő megállapodás hiányában valamennyi ár Euroban értendő. Valamennyi ár nettó ár és a törvényes ÁFA nélkül értendő.  Valamennyi fordítást elektronikusan vagy adathordozón szállítjuk és az elszámolás a célnyelvi standard sorok száma alapján történik.  Egy sor 55 leütést tartalmaz szóközökkel együtt.  Más típusú egyedi elszámolás (szavak száma, oldalszám vagy karakterszám) természetesen bármikor lehetséges. Az utólagos szerkesztési munkákat (szövegszerkesztés, grafikák és szövegmontázsok, különleges ábrák, táblázatok átvétele, valamint korrektúramunkák) az időráfordítás arányában külön díjazással számoljuk el.  Ezen kiegészítő szolgáltatásokra a projekt megkezdése előtt szívesen küldünk egy egyedi árajánlatot.  Fenntartjuk a jogot arra, hogy ügyfeleinktől indoklás nélkül megfelelő előleget kérjünk és bizonyos megbízók részére a fordítási szolgáltatásokat kizárólag előre fizetés esetén teljesítsük.

Nagyobb projektek esetén ezen kívül jogosultak vagyunk megfelelő előleget kérni, amennyiben az a fordítás elvégzéséhez szükséges. Az elvégzett és leszállított fordítások díjazása a fordítás szállításától számított 10 munkanapon belül esedékes és azt az általunk megadott számlaszámra kell átutalni.

Amennyiben a felek ettől eltérő megállapodást kötöttek, természetesen egyéb fizetési határidők is lehetségesek. Amennyiben az ügyfél az esedékességet követően nem teljesíti fizetési kötelezettségeit minden további értesítő nélkül fizetési késedelem áll be. Késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatok és büntetőkamatok felszámítására. Az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítóügynökség jogosult arra, hogy árlistáit bármikor módosítsa. Az árváltozásokat, a sürgősségi felárakat az ügyféllel legkésőbb a fordítás visszaigazolását követően közöljük. A fordítási díj teljes és hiánytalan kiegyenlítéséig a fordítások a mi szellemi tulajdonunkat képezik, melyhez szerzői jogok fűződnek. A számla teljes kiegyenlítéséig a megbízó nem jogosult ezen szerzői jog alá eső fordítások felhasználására.

5) Hibaelhárítás/Korrektúrák

A reklamációkat a lehető leghamarabb írásban kell közölni az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítási ügynökséggel a hiba megadásával és részletes leírásával. Szóbeli reklamációk nem érvényesek, azokat írásban kell benyújtani megfelelő és részletes indoklással.

A megbízó jogosult a fordításban lévő esetleges lehetséges hibák kijavítására. A megbízó köteles a reklamációt a hibáról való értesülést követően azonnal benyújtani és minket erről tájékoztatni.

Jogosultak vagyunk a reklamációt elutasítani az alábbi esetekben: 

a)  ha a reklamációt csak megkésve, vagy pedig a fordítás szállításától számított legkésőbb 1 hónapon belül nem nyújtják be.  A szállítástól számított1 hónapon túl érkező reklamációkat nem tudjuk elfogadni.

b) ha a reklamációt nem indokolják meg megfelelően. Amennyiben az ügyfélnek más elképzelései vannak a fordításról , részletesen meg kell indokolnia, hogy miért nem találja megfelelőnek a fordítást és erre vonatkozó állítását konkrét példákkal is köteles alátámasztani.. Általános megjegyzéseket, int például „a fordítás nem jó“ sajnos nem áll módunkban elfogadni.

c) ha a hiányosságok a rosszul olvasható, hiányos célnyelvi szövegre vagy a rossz terminológiára vezethetők vissza, ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az ügyfél a fordítás megkezdésekor nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges terminológiát, az esetleges terminológiai hibákért nem vállalunk felelősséget.

Amennyiben a nekünk felrótt hiba nem bizonyított, az ügyfél köteles az elvégzett fordításokat átvenni és azokat kifizetni.

6) A fordítás harmadik fél általi kivitelezése

Az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítási ügynökség jogosult a megbízás kivitelezéséhez munkatársakat vagy megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező harmadik felet/feleket megbízni.  Ennek során felelősséggel tartozik a munkatársak és a fordítók gondos kiválasztásáért.

Harmadik fél bevonása esetén az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítási ügynökség köteles a munkatársak/harmadik fél(ek) titoktartásra való kötelezéséért.

7) A szerződés felbontása/sztornó

A megbízó a szerződést és a megadott fordítási megbízást a fordítás elkészültéig csak fontos okból sztornózhatja. A sztornó csak abban az esetben hatályos, ha arról írásos értesítés történt és azt bizonyított módon megkaptuk. Ebben az esetben az elmaradt nyereségért kártérítés illet meg minket, melynek az összege megegyezik a megbízás értékével.

Amennyiben egy már megrendelt megbízást sztornóznak, a megrendelő köteles a fordíts készültségi fokának megfelelően az addig keletkezett költségeket megtéríteni.

8) Titoktartás

Az Ostsprachen Übersetzungen GbR fordítási ügynökség titoktartásra kötelezi magát minden olyan ténnyel összefüggésben, amely a megbízó részére történő munkával összefüggésben jut tudomására.  A köztünk és az ügyfél között folyó kommunikáció tekintetében azonban sajnos nem biztosítható 100% diszkréció.  Az e-mailek manipulálhatósága miatt a tartalomért nem tudunk felelősséget vállalni. A jogi kijelentések esetén az írásban megtett nyilatkozatok tekinthetőek jogilag érvényesnek.

9) Záró rendelkezések

Amennyiben ezen rendelkezések részben vagy teljes egészében hatálytalanná válnak , az a további rendelkezések hatályát nem érintik. Az érvénytelen vagy hatálytalan feltételt oly módon kell kiegészíteni, amely az általa elérni szándékozott gazdasági célnak a törvényi előírások betartásával a leginkább megfelel. A köztünk és az ügyfél között fennálló szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság jogi előírásai mérvadók.

Dátum: Passau, 2020.10.05